Provozní řád Víceúčelového sportovního areálu SKP Kometa Brno Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem, včetně příloh, a dodržovat jeho ustanovení. I. Účel víceúčelového hřiště 1 . Fotbalové   hřiště   je   určeno   pro   hru   kopané   a   malé   kopané.   Antuková   hřiště   jsou   určena   k   provozování míčových her volejbal, nohejbal a tenis. Sportovní běžecká dráha je určena výhradně pro běžecké disciplíny. 2 . Součástí   areálu   jsou   i   objekty   tělocvičny   a   haly   ve   který   jsou   umístěny   šatny,   umývárny,   technické   zázemí   a klubovny včetně zpevněných ploch okolo provozního objektu. 3 . Hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním osvětlením pro hru kopané. 4 . Hřiště   a   objekty   jsou   určeny   v   prvé   řadě   pro   policisty,   strážníky   MPB,   hasiče   a   členy   SKP   Kometa,   veřejnost může užívat sportovní zařízení na  základě dohody v určitých hodinách dle možností rozvrhu. II. Správa hřiště 1 . Celý    areál    spravuje    společně    KŘ    PČR    a    Sportovní    klub    policie    Kometa    Brno    prostřednictvím    svých zaměstnanců. 2 . Zajišťují   pravidelnou   údržbu   zeleně   a   hrací   plochy   po   delší   době   provozu,   včetně   zajištění   jednorázového vyčištění. Správci otevírají a zavírají areál, 3 . Správce   dohlíží   na   dodržování   pořádku   a   Provozního   řádu   pro   návštěvníky   hřiště.   Správce   je   oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky. 4 . Provozovatel   neručí   za   odložené   věci   v   areálu.   Provozovatel   nenese   odpovědnost   za   škodu   či   zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť. 5 . Každý   návštěvník   a   sportovec   vstupuje   a   pobývá   v   zařízení   na   vlastní   nebezpečí.   Provozovatel   odpovídá pouze   za   škody   na   zdraví   či   majetku   způsobené   úmyslným   nebo   hrubě   nedbalým   chováním   jeho   zaměstnanců   či   osob   v obdobném poměru. 6 . Užívání   sportovišť   musí   být   vždy   za   přítomnosti   zodpovědné   osoby   starší   18   let.   Na   sportovišti   musí   být   v každém   okamžiku   nejméně   dvě   osoby.   Úrazy   či   škody   na   majetku   je   návštěvník   povinen   neprodleně   oznámit   správci areálu. 7 . Objednávky   na   rezervaci   hřiště   je   možné   zasílat   na   info@kometabrno.cz   .   Evidence   je   vedena   na   stránkách www.kometabrno.cz III. Provozní doba 1 . Venkovní hřiště bude otevřeno: 1a) 15.dubna - 14.října: Po - PÁ     7:30 - 21:30 So -           7:30 - 16:00 Ne -           8:00 - 16:00 1b) 15.října - 14.dubna: provoz haly a tělocvičen Po - PÁ       7:30 - 21:30 (hala do 22:00) So -            7:30 - 16:00 Ne -            8:00 - 16:00 1 . Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno. IV. Poplatky za užívání hřiště a vybavení 1 . Užívání   hřiště   včetně   zabudovaného   vybavení   je   pro   policisty,   strážníky   MPB,   hasiče   a   členy   SKP   Kometa   v hodinách určených rozvrhem zdarma. 2 . Zájemce   o   volnou   kapacitu   sportoviště   dojedná   dobu   využití   s   vedením   SKP   Kometa   a   zaplatí   mu   sjednanou částku. 3 . V   objektu   je   pro   návštěvníky   areálu   volně   přístupné   WC.   Šatny   a   umývárny   mohou   být   návštěvníky   areálu využívány   za   těchto   podmínek:   při   vyhrazení   hřiště,   herních   prvků   nebo   celého   areálu   je   užívání   šaten   a   umýváren zahrnuto v ceně za tuto rezervaci Přílohy: Příloha č. 1  - Provozní pokyny pro návštěvníky sportovního areálu Bauerova 5 Příloha č. 2  - Ceny pronájmu veřejného víceúčelového sportovního areálu Příloha č. 3  - Termíny rezervace víceúčelového sportovního areálu
T
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO